Ανοιχτό για αιτήσεις από µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µείνει µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας, που παρέχει σε συνεργασία µε τις τράπεζες δάνεια από 10.000 έως 800.000 ευρώ µε ευνοϊκό επιτόκιο που αφορούν είτε κεφάλαια κίνησης είτε επενδύσεις.
Επιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι υφιστάµενες και υπό ίδρυση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, µαζί και τον αγροδιατροφικό (µεταποίηση). Κάθε επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις και στις δύο κατηγορίες δανείων.
Τα επενδυτικά δάνεια θα κυµαίνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ µε διάρκεια 5 έως 12 έτη και µε δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη.
Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης θα κυµαίνονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ σε συνάρτηση µε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωµής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 µήνες.